Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta
Adres:  
Kazimierza Jaczewskiego 5, 20-090 Lublin
Telefon:  
81 747-80-81
Fax:  
81 748-32-64
E-mail:  
msz@msz.lublin.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Dyrektor
Adres komórki:
20-090 Lublin ul. Kazimierza Jaczewskiego 5
Telefon:
817478081
Email:


Pracownicy

Kadencja:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Dyrektor
Okres obejmowania stanowiska:
2016-09-01 00:00:00  - 2021-08-31 00:00:00
Obowiązki:
 1. Kierowanie działalnością Studium i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. Tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Studium,
 3. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 4. Sprawowanie opieki nad słuchaczami i stwarzanie warunków do wspomagania ich we wszechstronnym rozwoju,
 5. Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym,
 6. Przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia projektów planów pracy Studium i ocenianie ich realizacji,
 7. Przedkładanie do zaopiniowania radzie pedagogicznej w celu podjęcia uchwały- projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 8. Podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania słuchaczy do Studium, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów oraz skreślania z listy słuchaczy na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy,
 9. Realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji,
 10. Dysponowanie środkami finansowymi w planie  studium i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 11. Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Studium,
 12. Współdziałanie za szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 13. Współpraca z Samorządem Słuchaczy,
 14. Określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
 15. Współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Studium w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,
 16. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
 17. Organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku Studium,
 18. Sprawowanie kontroli wewnętrznej.

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Felińska Anna
Data wytworzenia informacji: 01-09-2016
Osoba wprowadzająca informację: TOMASZ ZARAJCZYK
Data wprowadzenia informacji: 18-02-2015